Regelverk för sök med hund

För en förebyggande insats med narkotikahund krävs att uppdragsgivaren har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i deras lokaler. Sökning med narkotikahund i förebyggande syfte måste ske på uppdragsgivarens initiativ och inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet. Genomförandet på skola ska ske under tider där elever inte vistas i skolan. Vid misstanke om brott tillkallas polis som kan göra Narkotikasök med hund och ingripa och efter beslut av åklagare göra en husrannsakan i de fall det inte är ett allmänt utrymme.

Sök med hund av privata aktörer

Det förekommer att skolor anlitar privata aktörer för sökning med narkotikahundar. Detta är fullt möjligt men förutsättningarna skiljer sig mot samarbetet med polisen. Vid samarbete med en privat aktör behöver ett särskilt avtal upprättas som reglerar villkoren för samarbetet och följer riktlinjerna i polisens utlåtande. Privata aktörer får endast söka narkotika i förebyggande syfte. Skulle ett fynd göras får en privat aktör inte röra det och polis ska tillkallas och ingripa efter beslut om husrannsakan. En privat aktör kan inte på eget initiativ öppna skåp eller gå in i lokaler/rum. Privata aktörer får inte heller göra riktade sök på personer.

364547012_137609852720415_865091901067571299_n